Et billede fra en af mine første ture til indien i 2009 , der var en livsændrende begivenhed.

Et billede fra en af mine første ture til indien i 2009 , der var en livsændrende begivenhed.

Jeg 14 år ældre , med flere livs erfaringer på godt og ondt , men klogere og stærkere og har stadig min humor .

Efter 14 års længere  i guds store vaskemaskine og  på vej ud af matrix.-but who knows -måske er det  en illusion-lets not hope so

Me and advaita nand giri an old friend and each others provoking soulmate-friend , known each other from many lifes and in this life for many years , that help me with working with mantras , hinduistic philosophy , indian gods and goddeess -but also learned me a lot about  indian society and values , what Kali in me not always agree with -  so i expirenced a lot of different things in the sadu holy men enviroment when i travelled around in india with him, here a picture from may 2022 ..

Me and advaita nand giri an old friend and  soulmate that inspires me and help me with working with mantras , hinduistic philosophy , indian gods and goddeess , and that  make pujas , healing and other spiritual work , here a picture from may 2022 ..

Hvem er jeg:

Her først en beskrivelse af mig selv og derefter en beskrivelse af hvad jeg har uddannelse indenfor og erfaringer med :

Jeg hedder Beatrix Lova Kornerup Nielsen ,og er født i 1971 i vægtens tegn .

Jeg arbejder med meditations undervisning , hjælper folk til at oparbejde selvkærlighed , grounding og styrke med selvhealings teknikker og indre barn arbejde og kontakt til deres åndelige selv og de forskellige åndelige dimensioner og så arbejder jeg som pædagog 20 t. om ugen på et bosted .

Jeg har ingen børn og har aldrig haft det store behov , da jeg altid har vægtet frihed og det ikke at være i snærende bånd og have alene tid til min ånd og hobbyer højt . Jeg accepterer idag min styrke og mig selv på godt og ondt og vil gerne give denne grounding og power og selvkærlighed videre til andre mennesker, fordi jeg mener at jo mere man rummer sig selv jo mere kan man også rumme andre og jo mere kærlighed , omsorg og glæde vil der blive her på planeten jorden , så vi alle sammen kan være her med vores unikke selv .

Jeg har fra tidlig alder interesseret mig for det spirituelle og åndelige , men fik først selv dissiderede oplevelser med det i teen-age alderen hvor jeg udviklede evnen til klar følelse , hvor jeg fandt ud af at jeg kunne mærke folks auravibration og følelser , kraftdyr og nogengange afdøde og egne og andres tidligere inkarnationer , det fik mig til at stille mange spørgsmål til hvordan eksistensen var opbygget og fandt ud af at de forklaringen jeg havde fået ikke passede med det jeg fornemmede og jeg selv måtte ud og søge nogle svar .

Som meget ung var jeg fyldt af selvhad og følelsen af at være forkert og var bange for at være ude blandt andre mennesker . Efter et forhold med en fyr som viste sig at være narkoman , som ofte truede med selvmord hvis jeg forlod ham og som døde af en overdosis som 25 årig ,valgte jeg selv som 25 årig at gå i samtale og gruppe terapi for at få healet mine forskellige traumer , fra dette og tidligere liv , det blev begyndelsen på min rejse .

En rejse der har bragt mig vidt omkring i de næsten 25 år siden :

Omkring forskellige mænd og forhold der har lært mig en masse .

Omkring trancendental meditation og vedisk filosofi. 

Omkring minnesota 12 trins programmet , al-anon og ACA Grupper .

Rudolf Steiner pædagogikken og en uddannelse til Rudolf Steiner pædagog i 2002.     

Mange års arbejde indenfor social psykiatrien og special pædagogikken som pædagog .       

Studie hos Bodynamic , en krops orienteret terapiform , som tager sit udgangs punkt i at oplevelser lagrer sig i vores krop .   

Tanke-felt terapi og en uddannelse til tanke-felt terapeut.

Bach blomster medicin og en grund uddannelse i dette.

Butoh dans og en grund uddannelse i dette.

Studie i religions videnskab på Københavns universitet.

Traditionelle peyote Cermonier med en præst fra the native church of America.

Kurser i kommunikation med planter og sten , måne og stjerner  og de natur væsner der er knyttet til dem.

Meditation og masser af forskellige meditations teknikker og en uddannelse til  meditations lærer .                                                     

Drama pædagogik og en pædagogisk diplom efteruddannelse i dette .

Michael Barnett (En af Oshos store encounter terapeuter , der selv startede en international åndelig bevægelse op)og ”the wild goose movement” , hvor jeg tog den 1 årige , the Energy training og også valgte at blive en del af the wild goose movement og fik det åndelige navn , LAFITA , der betyder ,”snake swallowing its own tail” , som er et gammelt åndeligt symbol på universets hemmeligheder og de evigt cirkulerende livs cyklusser .   

Psyko drama , hvor jeg tog den 1 årige grund uddannelse .

OSHO og hans meditationer og tanker , hvor jeg også valgte at blive OSHO Sannyass og fik navnet , MA Prem Astha , der betyder Trust in love .

NLP , Hvor jeg tog en 1 årig NLP Practioner uddannelse. 

Jacquline Longstarf og Singing heart ashram i indien hvor jeg tog the cosmic airport training , en 1 årig uddannelse hvor man arbejder med meditationer , lærer om døds processen åndeligt set og overgangen fra dette liv til det næste . 

INDIEN , rejser i indien og mødet med min sjælsven der idag er hinduistisk munk og som jeg vedvarende drøfter åndelige spørgsmål med og får guidening fra i forhold til hinduistisk filosofi , mantraer , yatraer , m.m.  .

Uddannelse i regressions terapi hvor man fører folk tilbage i tidligere liv på OSHO international resort i Pune .                     

Hinduistisk filosofi og mange ophold på forskellige andre ashrammer i indien.     

The OSHO therapiest training , en 2 år terapeut trænings uddannelse .

Shamanisme og træning i dette og clairvoyance træning.

Michael Barnett sagde til mig , ” når du bliver omkring de 50 vil du opleve at alt hvad du har brug for allerede eksisterer inde i dig selv og at du ikke behøver noget ude fra , du vil finde stor indre ro og selvkærlighed og du vil opnå en eller anden form for entlighntment du vil dele ud af ”.

Jeg ser mig selv i dag som den hvide heks der har bestået indvielsen og har ”slugt min egen hale” , er blevet en oroboros , har fået rigtigt meget viden og indsigt (en del har jeg også papir på) som jeg kan bruge til at støtte andre i deres proces med at blive hele og stråle deres lys her på planeten jorden .

Jeg er idag fri for at ligge under for samfundets normer og krav og lever i overens stemmelse med min indre natur og dens årstider , og samarbejder med det guddommeligt åndelige i min daglig dag og deler ud af den frihed , glæde , styrke og overskud som det giver .

Jeg står for undervisningen i kurserne indenfor arbejde med Gudinder og guder , ritualer og samarbejde med natur kræfterne , står for healings og integrations arbejdet omkring tabte genopdagede sjælsdele og personlig udvikling og meditations teknikker .

Et af de nyeste billeder af mig i Indien hvor vi besøger et tempel for den lokale gudinde nær Shimla, maj 2022..

Et af de nyeste billeder af mig i Indien hvor vi besøger et tempel for den lokale gudinde nær Shimla, maj 2022..

Me on my sweet mare Cassie , a very good way to keep one grounded and theres a lot of healing in riding.

Me on my sweet mare Cassie , a very good way to keep one grounded and theres a lot of healing in riding.

English :

Who am I:

My name is Beatrix and I was born in 1971 in the sign of Libra. I am a heterosexual woman who, however, enjoys other women's power, strength and femininity.

I work With Goddess and Gods from different cultures and times through the feminine and masculine divine , mostly european and Indian.

I have no children and have never had the great need, as I have always emphasized freedom and not being in close ties and having alone time for my spirit and hobbies highly. Today I accept my strength and myself for better or worse and would like to pass this grounding and power and self-love on to other people, because I believe that the more you accommodate yourself the more you can also accommodate others and the more love, care and joy will be here on planet earth so we can all be here with our unique selves.

I have been interested in the spiritual and spiritual from an early age, but first had dissident experiences with it in my teenage age where I developed the ability for clear feeling, where I found that I could feel people's auravibration and emotions, power animals and sometimes deceased and own and others' previous incarnations, it made me ask many questions about how existence was structured and found that the explanation I had received did not match what I sensed and I myself had to go out and seek  answers.

As a very young person, I was full of self-hatred and the feeling of being wrong and was afraid of being out among other people. After a relationship with a guy who turned out to be a drug addict, who often threatened suicide if I left him and who died of an overdose as a 25 year old, I myself as a 25 year old chose to go into conversation and group therapy to get my healed various traumas, from this and past lives, it became the beginning of my journey.

A journey that has taken me far and wide in the almost 25 years since:

About different men and relationships that have taught me a lot.

Around transcendental meditation and Vedic philosophy

About minnesota 12 step program, al-anon and ACA Groups.

Rudolf Steiner pedagogy and an education for Rudolf Steiner pedagogue in 2002.

Many years of work in social psychiatry and special education as an pedagog.

Study at Bodynamic, a body-oriented form of therapy that takes its starting point in that experiences are stored in the muscles in our body.

Meditation and meditation techniques.

Drama pedagogy and a pedagogical diploma continuing education in this.

Michael Barnett (One of Osho's great encounter therapists who even started an international spiritual movement) and "the wild goose movement", where I took the 1 year old, the Energy training and also chose to become part of the wild goose movement and got the spiritual name, LAFITA, which means "snake swallowing its own tail", which is an ancient spiritual symbol of the secrets of the universe and the cycles of eternally circulating life.

Psycho drama where I took the 1 year basic education.

OSHO and his meditations and thoughts, where I also chose to become OSHO Sannyass and got the name, MA Prem Astha, which means Trust in love.

NLP, Where I took a 1 year NLP Practioner training.

Jacquline Longstarf and Singing heart ashram in india where I took the cosmic airport training, a 1 year training where one works with meditations, learns about the death process spiritually and the transition from this life to the next.

INDIA, Regression therapy training leading people back to past lives at OSHO international resort in Pune.

Hindu philosophy and many stays at various other ashrams in India.

The osho therapiest training, a 2 year therapist training training.

Shamanism and training in this and clairvoyance training.

Michael Barnett said to me, “when you are around 50 you will find that everything you need already exists inside yourself and that you do not need anything from outside, you will find great inner peace and self-love and you will achieve some kind of entlighntment you want to share ”.

I see myself today as the white witch who has passed the inauguration and has "swallowed my own tail", has become an oroboros, has gained a lot of knowledge and insight (some I also have paper on) that I can use to support others in their process of becoming whole and shining their light here on planet earth. Today I am free from need to submit to the norms and demands of society and live in accordance with my inner nature and its seasons, and cooperate with the divine spiritual in my daily life and share  the freedom, joy, strength and surplus that it gives.

I am normally in charge of teaching the courses within work with Goddesses and gods, rituals and cooperation with the forces of nature, I am in charge of healing and integration work around lost rediscovered soul parts and personal development and meditation techniques .