Hvordan anskuer jeg eksistensen? :

Jeg tror på vi er åndelige væsner  med masser af inkarnationer bag os , både her på jorden og i mange tilfælde også  i andre solsystemer , at vi har karma med os i rygsækken og skaber karma med vores tanker , handlinger el. ved det vi ikke gør .

Jeg tror på at vi har skytengle og er tilknyttet bestemte ærke engle der spejler nogle grund motivationer og ressourcer i vores konstitution . At der er bestemte sjæle omkring os , enten folk vi har kendt i dette liv der er døde og som holder af os el folk vi har kendt fra tidligere liv el nogle der vælger at agere  lærerer og støtter for os fra den åndelige verden .

Jeg tror på der som i Indiansk filosofi er hvad der kaldes kraftdyr og dyrevenner omkring os i åndelig form og som i mange tilfælde spejler bestemte karaktertræk som vi har brug for i en given  periode  og som kan virke som beskyttere og healere og inspiratorer .

Jeg tror på at der er et energi bælte omkring jorden , det der kaldes akasha bæltet , hvor alt der er følt , tænkt og gjort og sket er indprentet magnetiskt el elektriskt . Det som Jung omtaler som det kollektivt ubevidste . der igennem virker også guder og gudinder og arketyper .

Jeg tror på der er alfer og devaer omkring planter og træer og sten .

Jeg tror på vi af og til har væsner fra andre planeter  omkring os der ikke er inkarneret i tæt fysisk form som os og som af og til kan forveksles med det folk normalt forstår som åndelige væsner .

How do I view existence? :

I believe we are spiritual beings with lots of incarnations behind us, both here on earth and in many cases also in other solar systems, that we have karma with us in the backpack and create karma with our thoughts, actions and by what we do not do.

I believe we have gudian angels and are associated with certain arch angels that reflect some  motivations and resources in the core of our constitution.

That there are certain souls around us, either people we have known in this life who have died and who care about us or people we have known from previous lives or some who choose to act as teachers and support us from the spiritual world.

I believe in what in Native American philosophy  is called power animals . That we have animal souls around us  and which in many cases reflect certain traits that we need in a given period and which can act as protectors and healers and inspirers.

I believe that there is an energy belt around the earth, the so-called akasha belt, where everything that has been felt, thought and done and happened is imprinted magnetically or electrically. What Jung refers to as the collective unconscious.  Where also  gods and goddesses and archetypes work through .

I believe there are elves and devas around plants and trees and rocks.

I believe we sometimes have beings from other planets around us that are not incarnated in same dense physical form as us , but maybe more exsists on a energetic level.