Hvordan Jeg arbejder ?.


Ang. dans , se forsiden..

Jeg arbejder både meget lav praktisk  og " nede på jorden" :  med selvhealings og selvudviklings teknikker , skygge arbejde og healing af indre barn  og selvkærligheds og indre styrke boost via  : tanke felt terapi , meditations teknikker , dans og anden kropslig udfoldelse, psykodrama , NLP m.m. (jeg har en bred uddannelses baggrund bag mig) .

Og mere esoteriskt og tantriskt (når det er aftalt)) : Jeg arbejder  med de åndelige kræfter der omgiver os , Kristus , Buddha , hinduistiske gudinder og guder og  med åndelige vejledere , kraftdyr , engle og ærke engle og devaer tilknyttet naturen  . Jeg forsøger at støtte den enkelte (på de kurser der er orienteret mod det) i at oprette forbindelse med de niveoer i sig selv hvor disse elementer kan udtrykke sig , så individdet nemmere kan lade sig guide ifht hvad der er rigtigt for den enkelte i forskellige situationer i livet . Jeg gør det på måder så jeg hele tiden sørger for den enkeltes grounding .

På kurserne for feminin empowerment arbejder vi med hinduistiske og enkelte europæiske  gudinder   og med hvad hver gudinde har af indsigter og gave til den enkeltes liv og selv indsigt og udvikling . Det gør vi med NLP , mantra meditationer , trance dans  , katharsis meditationer , cermonier og ritualer for renselse og ny opblomstring , hvor vi også inddrager kreativitet og natur  .

How I work ?.

I work both very low practical and "down to earth": with self-healing and self-development techniques, shadow work and healing of inner child and self-love and inner strength boost with : Active and silent meditations ,EMF- therapy, meditation techniques, dance and other bodily expression, psychodrama, NLP mm (I have a broad educational background behind me).

And more esoteric and tantric: I work with the spiritual forces that surround us, Christ, Buddha, Hindu goddesses and gods and with spiritual guides, power animals, angels and arch angels and devas associated with nature. I try to support the individual (in the courses that are oriented towards it) in establishing connection with the levels themselves where these elements can express themselves, so that the individual can more easily be guided in terms of what is right for the individual in different situations in life. I do it in ways that I constantly take care of the individual grounding.

In the courses for feminine empowerment, we work with Hindu and individual European goddesses and with what each goddess has of insights and gifts for the individual's life and self insight and development. We do this with NLP, mantra meditations, trance dance, catharsis meditations, ceremonies and rituals for purification and new flourishing/new birth , where we also involve creativity and nature.